FASTGHETSKONSULTING

Rådgivning och Termografering
termografering

I äldre fastigheter har fastighetsägaren ofta behov av att veta vilka åtgärder man skall vidtaga och i vilken ordning dessa skall ske för att t.ex. sänka uppvärmningskostnaden. Om fastigheten t.ex. har en hög luftgenomtrömningshastighet så kan man uppleva inomhusklimatet för svalt. Då kan det kanske vara så att det är för lite vindsisolering och att fönsterna är dragiga.

Vindisolering, tätomslutande

Vindisolering, tätomslutande

 

Vid planeringen av nya fastigheter så vill man bla. veta hur konstruktionen blir med tex. passivhus isolerade byggnader. Vilken sorts uppvärmning och ventilation sombehövs, vilken typ av fönster osv. Hur skall fastigheten utformas utifrån läget och klimatet i området.

näcken

Nydalaviken, Umeå

 

Varför behövs termografering?

Termografering innebär en kvalitetsgranskning av en byggnads klimatskärm. Med termografering identifieras värmeläckage i form av bristfällig isolering och köldbryggor samt läckage genom otätheter. Genom att identifiera brister ges möjligheten att undvika och förekomma onödiga kostnader, samt generera stora energibesparingar. Felaktig isolering kan leda till stora problem med avseende på kondensation och påföljande fukt- och mögelproblem. Även dåligt isolerade installationer och vattenläckage i rörledningar kan påträffas.
Termografering bidrar till ett förbättrat termiskt inomhusklimat. Drag beroende på luftläckage och kallras, kalla golv och temperaturskillnader kan identifieras och åtgärdas. Termograferingen bidrar även till att skapa en helhetsbild och innebär en hjälp vid byggnaders underhållsplanering.

Riskerna ökar om du förändrar huset

Kontrollera krypgrunden varje år eller bygg om den i ett fuktsäkert utförande. Dålig lukt eller påväxt på eller i blindbotten/bjälklaget är varningstecken. Att problemen på vindarna ökar beror på ökad isolering eller att huset fått ett nytt uppvärmningssystem. Isoleringen gör vinden kallare och fuktig inneluft kan kondensera mot yttertakets insida.

– När man byter oljepannan mot till exempel bergvärme blir skorstenen kallare och ventilationen fungerar inte som tidigare. Det blir lätt övertryck i bostaden och fuktig luft trycks upp på vinden. Övertryck kan åtgärdas med till exempel en frånluftsfläkt som skapar ett undertryck i huset, enligt Patrik Wendelius.

Koll efter renovering

Men det är inte bara när huset byter ägare som det kan finnas skäl att anlita en besiktningsman. Det bör man göra vid mer omfattande renovering eller underhåll. Det kan handla om badrumsrenovering, ny dränering eller takomläggning.

Villaägarnas Patrik Wendelius och Lars Guttman är överens om att snålheten ofta bedrar visheten och att svenska villaägare håller lite för hårt i plånboken när det gäller att anlita en besiktningsman.

− Man underhåller eller förbättrar sitt hus för hundratusentals kronor och förlitar sig på att entreprenören gör jobbet fackmannamässigt. Men de flesta villaägare är lekmän och har inte en aning om branschreglerna.

En viktig poäng är att den anlitade entreprenören sannolikt är extra noggrann med vetskapen att en certifierad och kunnig besiktningsman så småningom ska granska arbetet under lupp.

– Jag rekommenderar att i avtalet med entreprenören precisera att betalning ska ske först efter besiktning av arbetet och att eventuella anmärkningar då ska vara åtgärdade inom den tid man kommer överens om.

När du bygger nytt

I konsumenttjänstlagen finns särskilda regler för småhusentreprenad. De gäller vid tillbyggnad (ny boarea) och nybyggnad av hus. Löpande delbesiktningar under arbetets gång är inte lagstadgat, det är däremot slutbesiktningen och tvåårsbesiktning, eller garantibesiktning som den också kallas.

− Jag rekommenderar att du som beställare av ett hus eller en tillbyggnad också anlitar besiktningsman för delbesiktningar, särskilt när det gäller moment som inte går att besiktiga i efterhand. Det gäller exempelvis husets dränering eller tätskikten i badrum innan ytskikten lagts på.

Förebygg brandriskerna!

En viktig sak är att tänka på brandsäkerheten i fastigheten. Vad avser konstruktioner materialval och spridningseffekter vid en brand samt vilka utrymningsvägarna är.